Andmekaitsetingimused

 

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja AYER OÜ (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

 

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

 

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Sünnikuupäev;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.1.5. Kohaletoimetamise aadress;

3.1.6. Arvelduskonto number;

3.1.7. Maksekaardi detailid;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 3 aastat

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 540 päeva

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 2 aastat

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 3 aastat

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 3 aastat.

 

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@moeparadiis.ee.

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

 

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.moeparadiis.ee kaudu.

 

6. Kontaktandmed

AYER OÜ
Address: Rohuaia tn 22-43, Rakvere 44310, Eesti
Telephone: +372 5843 6643
E-mail: info@moeparadiis.ee

 

Andmete kustutamise taotlus

Selle vormi esitamisel kinnitate, et olete määratud e-posti aadressi ja sellega seotud kontode omanik; ja et kogu esitatud teave, sealhulgas teie identiteedi kontrollimiseks vajalikud täiendavad üksikasjad, on tõene. Samuti kinnitate, et kavatsete selle e-posti aadressiga seotud kontod jäädavalt kustutada.


  Märkus. Enne kui saame teie taotluse töötlemist alustada, nõuame, et kinnitaksite e-posti aadressi omandiõiguse. Kui e-posti aadress on seotud kontoga, nõuame teilt ka sellele kontole sisselogimist.

   

  Küpsised

   

  Küpsiseeskirjade kohta

  Selles küpsiseeskirjas selgitatakse, mis on küpsised ja kuidas me neid kasutame, milliseid küpsiseid me kasutame, s.t teavet, mida kogume küpsiste abil ja kuidas seda teavet kasutatakse, ning kuidas kontrollida küpsiste eelistusi. Lisateavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame, säilitame ja turvame, leiate meie privaatsuseeskirjadest.

  Võite igal ajal muuta või tühistada oma nõusoleku meie veebisaidi küpsiste deklaratsioonis. Lisateavet selle kohta, kes me oleme, kuidas saate meiega ühendust võtta ja kuidas me isikuandmeid töötleme, leiate meie privaatsuseeskirjadest.

   

  Mis on küpsised?

  Küpsised on väikesed tekstifailid, mida kasutatakse väikeste teabeosade salvestamiseks. Need salvestatakse teie seadmesse, kui veebisait on teie brauserisse laaditud.

  Need küpsised aitavad meil muuta veebisaidi nõuetekohaseks toimimiseks, turvalisemaks muutmiseks, parema kasutuskogemuse saamiseks ja veebisaidi toimimise mõistmiseks ning analüüsida, mis töötab ja kus vajab parandamist.

   

  Kuidas me küpsiseid kasutame?

  Kuna enamik veebiteenuseid kasutab meie veebisait mitme osapoole ja kolmanda osapoole küpsiseid mitmel eesmärgil.

  Esimese osapoole küpsised on enamasti vajalikud veebisaidi õigeks toimimiseks ja need ei kogu teie isikut tuvastavaid andmeid.

  Meie veebisaidil kasutatavad kolmanda osapoole küpsised on mõeldud peamiselt selle mõistmiseks, kuidas veebisait toimib, kuidas te meie veebisaidiga suhtlete, meie teenuste turvalisuse tagamiseks, teile asjakohaste reklaamide pakkumiseks ja kokkuvõttes parema ja parema kasutaja pakkumiseks. kogemusi ja aitavad kiirendada teie tulevast suhtlemist meie veebisaidiga.

   

  Mis tüüpi küpsiseid me kasutame?

  Oluline: mõned küpsised on hädavajalikud, et saaksite meie saidi täielikku funktsionaalsust kogeda. Need võimaldavad meil säilitada kasutaja sessioone ja ennetada turvaohte. Nad ei kogu ega hoiusta isiklikke andmeid. Näiteks võimaldavad need küpsised teil oma kontole sisse logida, tooteid oma ostukorvi lisada ja turvaliselt kassast välja maksta.

  Statistika: need küpsised salvestavad teavet, näiteks veebisaidi külastajate arv, kordumatute külastajate arv, milliseid veebisaidi lehti on külastatud, külastuse allikas jne. Need andmed aitavad meil mõista ja analüüsida, kui hästi veebisait toimib ja kus see vajab parandamist.

  Turundus: meie veebisaidil kuvatakse reklaame. Neid küpsiseid kasutatakse teile reklaamitud reklaamide isikupärastamiseks, et need oleksid teile tähendusrikkad. Need küpsised aitavad meil jälgida ka nende reklaamikampaaniate tõhusust.
  Nendesse küpsistesse salvestatud teavet võivad kasutada ka kolmanda osapoole reklaamipakkujad, et näidata teile reklaame ka muudel brauseri veebisaitidel.

  Funktsionaalsed: need on küpsised, mis aitavad meie veebisaidil teatud mitteolulisi funktsioone. Need funktsioonid hõlmavad sisu, nagu videod, kinnistamist või veebisaidi sisu jagamist sotsiaalmeedia platvormidel.

  Eelistused: need küpsised aitavad meil salvestada teie seadeid ja sirvimiseelistusi, näiteks keele-eelistusi, et teil oleks tulevaste veebisaidi külastuste osas parem ja tõhusam kogemus.

  Allpool on toodud üksikasjad meie veebisaidil kasutatud küpsiste kohta.

  KüpsisKirjeldus
  __fb_chat_pluginSeda küpsist kasutatakse kasutaja suhtluse jälgimiseks Facebooki vestlusvidinaga.
  _gaGoogle Analyticsi installitud _ga küpsis arvutab külastajate, seansside ja kampaaniate andmed ning jälgib saidi analüütikaaruande jaoks ka saidi kasutamist. Küpsis salvestab teabe anonüümselt ja määrab unikaalsete külastajate tuvastamiseks juhuslikult genereeritud numbri.
  _ga_2LJ6M6B6GTSelle küpsise on installinud Google Analytics.
  _GRECAPTCHASelle küpsise on seadnud Google recaptcha teenus, et tuvastada robotid, et kaitsta veebisaiti pahatahtlike rämpspostirünnakute eest.
  cookielawinfo-checkbox-advertisementGDPR-i küpsiste nõusoleku plugina poolt määratud küpsist kasutatakse kategoorias "Turundus" olevate küpsiste jaoks kasutaja nõusoleku salvestamiseks.
  cookielawinfo-checkbox-analyticsGDPR-i küpsiste nõusoleku plugina poolt määratud küpsist kasutatakse kategoorias "Analüütika" olevate küpsiste jaoks kasutaja nõusoleku salvestamiseks.
  cookielawinfo-checkbox-functionalKüpsis on määratud GDPR küpsiste nõusoleku pluginaga, et salvestada kasutaja nõusolek küpsiste kasutamiseks kategoorias "Funktsionaalne".
  cookielawinfo-checkbox-necessaryGDPR-i küpsiste nõusoleku plugina poolt määratud küpsist kasutatakse kategoorias "Oluline" olevate küpsiste jaoks kasutaja nõusoleku salvestamiseks.
  cookielawinfo-checkbox-non-necessaryGDPR-i küpsiste nõusoleku plugina määratud küpsist kasutatakse selleks, et salvestada kasutaja nõusolek küpsiste kasutamiseks kategoorias "Mitteoluline".
  cookielawinfo-checkbox-othersGDPR-i küpsiste nõusoleku plugina poolt määratud küpsist kasutatakse selleks, et salvestada kasutaja nõusolek küpsiste kasutamiseks kategoorias "Muu".
  cookielawinfo-checkbox-performanceGDPR küpsiste nõusoleku plugina poolt määratud küpsist kasutatakse selleks, et salvestada kasutaja nõusolek küpsiste kasutamiseks kategoorias "Jõudlus".
  CookieLawInfoConsentSalvestab vastava kategooria nupu vaikeoleku ja CCPA oleku. See töötab ainult koos esmase küpsisega.
  messaging_plugin_https://moeparadiis.ee/_115183167023714Facebook kasutab seda küpsist oma vestlusvidinate funktsioonide lubamiseks.
  wp-wpml_current_languageSeda küpsist kasutatakse keeleseadete salvestamiseks.

   

  Kuidas saan kontrollida küpsiste eelistusi?

  Teie nõusolek kehtib järgmistele domeenidele: moeparadiis.ee


  Lisaks pakuvad erinevad brauserid erinevaid meetodeid veebisaitide küpsiste blokeerimiseks ja kustutamiseks. Küpsiste blokeerimiseks/kustutamiseks saate oma brauseri seadeid muuta. Lisateavet küpsiste haldamise ja kustutamise kohta leiate aadressilt wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.